array(4 items)
  caller => "TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery" (60 chars)
  ERROR => "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
   our MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND pages.del
   eted=0 AND pages.t3ver_state<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.star' at line 1" (228 chars)
  lastBuiltQuery => "SELECT * FROM pages WHERE pid IN () AND pages.deleted=0 AND pages.t3ver_stat
   e<=0 AND pages.hidden=0 AND pages.starttime<=1582612800 AND (pages.endtime=0
    OR pages.endtime>1582612800) AND pages.doktype<200 AND (pages.fe_group='' O
   R pages.fe_group IS NULL OR pages.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',pages.fe_g
   roup) OR FIND_IN_SET('-1',pages.fe_group)) AND doktype NOT IN (6,255,254) AN
   D nav_hide = 0 AND doktype != 199 ORDER BY sorting" (430 chars)
  debug_backtrace => "{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
   e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
   ->handleRequest#302 // TYPO3\CMS\Frontend\Page\PageGenerator::renderContent#
   216 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGet#210 /
   / TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#805 
   // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYP
   O3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Fro
   ntend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_
   func_array#7315 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extba
   se\Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Web\FrontendRe
   questHandler->handleRequest#206 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Dispatcher->dispatc
   h#69 // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->processRequest#86
    // TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\ActionController->callActionMethod#176 
   // call_user_func_array#283 // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxContro
   ller->renderAction# // FluidTYPO3\Flux\Controller\AbstractFluxController->pe
   rformSubRendering#206 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->render#2
   35 // FluidCache_Ostinato_Page_layout_Page_df0bfc1cb40425969ec01a900f156fbd2
   7dbf0da->render#189 // TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\RenderViewHelper::renderS
   tatic#71 // TYPO3\CMS\Fluid\View\AbstractTemplateView->renderPartial#119 // 
   FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Header_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8
   eb88f3a5988->render#288 // TYPO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractCondition
   ViewHelper::renderStatic#329 // FluidCache_Ostinato_Page_partial_Common_Head
   er_b9c1d75a5d6107753f171d57b12a8eb88f3a5988->{closure}#237 // TYPO3\CMS\Flui
   d\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->initializeArgumentsAndRender#322 // TY
   PO3\CMS\Fluid\Core\ViewHelper\AbstractViewHelper->callRenderMethod#249 // ca
   ll_user_func_array#268 // FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\Content\RenderViewHelpe
   r->render# // FluidTYPO3..." (4947 chars)

Musiikkikirjallisuus - Ostinato nuottikauppa >

Pohjannoro,Ulla
Sävellyksen synty. Tapaustutkimus säveltäjän ajattelusta

SM 53
Hinta: 25,00 €
Ei varastossa. Toimitusaika 7-14 vrk.
Säveltäjän ajattelussa leikki ja järki lyövät kättä

Ulla Pohjannoron tutkimus valottaa ainutlaatuisen aineistonsa avulla luovan työn ydintä tietoisen ja esitietoisen ajattelun rajapinnalla. Tutkija seurasi yhden sävellyksen syntyä alkuideoista valmiiksi sävellykseksi. Säveltäjän kanssa käytiin läpi vastikään syntyneitä luonnoksia ja käsikirjoituksia.

Tutkimuksen modernistisen säveltäjän inspiraation lähteinä olivat musiikillisten ideoiden lisäksi myös filosofiset, visuaaliset ja luontoon liittyvät seikat. Ydinideat kiteytyivät sävellystyön moniaistimelliseksi ja kokemuksellisesti kirkkaaksi lähtökohdaksi.

Erityisesti työn kriittisissä vaiheissa säveltäjä osoitti paitsi monimuotoista ongelmanratkaisutaitoa myös sinnikästä peräänantamattomuutta. Ajattelun ja työstön tavat valikoituivat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kulloiseenkin tilanteeseen sopiviksi: liika intuitiivisuus ei johtanut ideoiden hallitsemattomaan tulvaan, ja toisaalta ylenmääräinen pohdinta ei jumittanut ajattelua. Säveltäjälle kehittyi työskentelyn kuluessa erityinen "älykkään intuition" taito, jossa intuition ja rationaliteetin parhaat puolet yhdistyivät. Säveltäjä toimi vaivattomasti ja nopeasti (intuitiivisesti), mutta kuitenkin järkevästi ja tarkoituksellisesti (rationaalisesti). Älykkään intuition toimintatapa mahdollisti esteettisen yhtenäisyyden luomisen epävarmassa ja kompleksisessa tilanteessa, jossa rationaalisen ajattelun kapasiteetti ei riittänyt.

Tutkimuksessa paljastuu harvinaisella tavalla säveltämisen haasteet ja siihen liittyvät kielteiset tunteet. Alun luottavainen tunnelma kääntyi työn edetessä epävarmuudeksi ja ahdistukseksi ja lopulta kyllästymiseksi. Ydinideoiden voimakas energialataus, sinnikäs tahto ja halu siirtyä prosessin kuluessa syntyneiden uusien sävellysideoiden pariin motivoivat säveltäjää työn saattamisessa valmiiksi.